Privatlivspolitik

 

På Aarhus Maskinmesterskole tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Aarhus Maskinmesterskole.

Den dataansvarlige er:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmannsgade 10
8000 Aarhus C
CVR: 21453013

Indsamlingen af oplysninger på Aarhus Maskinmesterskole sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Indsamling af oplysninger
Når du tilmelder dig Aarhus Maskinmesterskole eller benytter vores hjemmeside, indsamler vi nogle oplysninger for bl.a. at kunne oprette dig i skolens studieadministrative system, og for at forbedre oplevelsen på skolens hjemmeside.
Vi indsamler oplysninger på følgende måder:

  • Oplysninger, du giver os. For at blive tilmeldt uddannelsen kræver vi en del informationer. I den forbindelse angiver du en række personlige oplysninger, f.eks. dit navn, e-mail, fødselsdato og adresse.
  • Oplysninger, som vi får gennem din brug af vores IT-systemer. Disse informationer omfatter bl.a. oplysninger omkring de enheder, du benytter på skolens netværk, herunder IP-adresse og logning af internettrafik.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved indmeldelse på Aarhus Maskinmesterskole. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Registrering af relevante oplysninger i studieadministrations/arkivsystem (eksamen, SU, studieaktivitet, sygdom, studievejledning)
  • Oprettelse af brugerkonto i Aarhus Maskinmesterskoles IT-systemer (WiFi, print, Office365, fileshares)
  • Oprettelse af studiekort.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen, men vil betyde at du ikke længere kan være studerende på Aarhus Maskinmesterskole

Personfølsomme oplysninger
Du må ikke indtaste eller sende følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold eller seksuel orientering Aarhus Maskinmesterskole. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

Opbevaring af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år, samt opbevaring af eksamensbeviser i 20 år, i henhold til arkiv og forvaltningsloven.

Videregivelse af oplysninger
Oplysninger afgivet til Aarhus Maskinmesterskole videregives som hovedregel ikke. Der kan dog være lovkrav som pålægger os at videregive oplysninger.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Lokation for behandlingen
Når Aarhus Maskinmesterskole er dataansvarlig for dine personoplysninger, gemmes oplysningerne i vores systemer, som udbydes af Aarhus Maskinmesterskole, Inge Lehmanns gade 10, 8000 Aarhus C, Danmark.

Overførsel til tredjelande
Det kan i visse situationer være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til modtagere i andre lande end Danmark. Dette er f.eks tilfældet under studieaktivitet eller praktik i udlandet.
Vi overfører kun persondataoplysninger til samarbejdsparter, der har stillet de nødvendige garantier for at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning. Overførslerne sker derfor på ét af følgende overførselsgrundlag:

  • At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet “Privacy Shield”).
  • At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

Dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigt i dine oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata Aarhus Maskinmesterskole behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at de registrerede oplysninger indeholder ukorrekte eller ulovlige personoplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Aarhus Maskinmesterskole behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.
Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Aarhus Maskinmesterskole er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Aarhus Maskinmesterskole kun opbevare de oplysninger, som Aarhus Maskinmesterskole er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Datasikkerhed
Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som studerende eller ansat, en behandling og opbevaring af dine data, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.
Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart.

Kontakt og klagevejledning
Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, eller har du klager, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til aams@aams.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk

Version: 1.0
Dato: 24. maj 2018

 

Kontakt en studievejleder

For spørgsmål vedr. maskinmester-uddannelsen: Lisbeth Mogensen. Tlf. 2280 2657. Mail: lmo@aams.dk.

For spørgsmål vedr. teknolog-uddannelserne: Susanne Lehmann. Tlf: 41227113. Mail: sle@aams.dk

Du er også velkommen til at kontakte
studievejledning@aams.dk

Kontakt videncentret

Koordinator for vores videncenter er:

Videncenterleder Trine Schmelling
trs@aams.dk
4083 8913

Videncenter for driftsteknisk ledelse og optimering har følgende adresse:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C
videncenter@aams.dk